Brukermedvirkning

Pasienter, brukere og pårørende er en viktig ressurs for Betanien Hospital.

Vi ønsker at du som pasient, bruker og pårørende deler dine ønsker, erfaringer og kompetanse i ditt møte med oss, slik at vi kan bli bedre og videreutvikle våre tjenester 

​Brukermedvikning er en rettighet

Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere pasient og bruker i undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud. Denne retten er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.
§ 1-3 er det forklart nærmere hva som menes med bruker og pasient. Les mer på helsenorge.no

Brukerutvalgets medlemmer 

Hospitalet har et brukerutvalg bestående av 4 medlemmer:

 • En representant fra Norges Blindeforbund, avd.Telemark
 • To repersentanter fra Norsk Revmatikerforbund, avd. Vestfold og Telemark
 • En representant fra Norsk Revmatikerforbund, barne - og ungdomsgruppen

Brukerutvalgets formål

 • Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisitet, sosial status, diagnose og funksjonshemming
 • Arbeide for at sykehuset skal tilby tjenester av høy kvalitet
 • Bidra til god medvirkning fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet i planlegging og evaluering av helsetjenestene

Brukerutvalgets rolle og oppgave

 • Være et rådgivende organ for direktøren i saker som angår tilbudet til pasienter og pårørende
 • Være et forum for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområder og oppgaver Betanien Hospital har
 • Være et samarbeidsforum mellom sykehuset og brukerorganisasjonene
 • Avgi uttalelser i forhold til Årsrapporten
 • Delta i relevante prosjekter
 • Møte med hospitalets styre en gang hvert år


Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.

Ta kurset


Fant du det du lette etter?