Kvalitet og pasientsikkerhet

Pasientsikkerhet og kvalitet skal gjenspeiles i alt vi gjør. God kvalitet og pasientsikkerhet utvikles best i en arbeidskultur der medarbeidere og ledere har et eierforhold til kvalitetsforbedringer og faglig ambisjon om å utvikle seg og bli bedre.

En person som bærer maske


Sykehuset har implementert følgende relevante innsatsområder innenfor pasientsikkerhet:

Trygg kirurgi:

Formålet med tiltakspakken trygg kirurgi med oppmerksomhet på postoperative sårinfeksjoner (POSI) er å redusere komplikasjoner i tilknytning til kirurgi, med vekt på postoperative sårinfeksjoner

Forebygge fall:

Formålet med tiltakspakken er å redusere fall i helseinstitusjoner

 Samstemming av legemiddellister:

Legemiddelsamstemming går ut på at man i samarbeid med pasienten lager en nøyaktig og fullstendig liste over alle legemidlene pasienten faktisk bruker. Denne listen kalles «Legemidler i bruk» og må følge pasienten i hele behandlingskjeden for å oppnå sikker legemiddelbruk. Manglende samstemming av legemiddellister er kjent som et betydelig pasientsikkerhetsproblem både nasjonalt og internasjonalt.

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand ( NEWS):

Tidlig oppdagelse av en klinisk forverret tilstand, etterfulgt av rask og effektiv handling, kan redusere forekomsten av uønskede hendelser, sykdomsforverring og hjertestans

Ledelse av pasientsikkerhet:

Ledelse av pasientsikkerhet handler om å sette kvalitet og ledelse på dagsorden. Pasienter og brukere må involveres, og beslutninger skal treffes basert på kunnskap, ikke antagelser. Det handler om å gå foran som et godt eksempel, lytte til medarbeidere, og å etablere en kultur for åpenhet og lærende organisasjoner

Trygg utskrivelse ( høst 2020):

Flere undersøkelser viser at norske pasienter ikke synes de får god nok informasjon ved utskrivning. God kommunikasjon og medvirkning er avgjørende for pasienters opplevelse og utbytte av pleie og behandling. Manglende informasjon reduserer pasienters mulighet for å ta mer ansvar selv

Les mer om I trygge hender 24/7

Global Trigger Tool

Betanien Hospital har et GTT-team som gjennomfører systematisk journalgjennomgang for å kartlegge pasientskader.

Les mer om GTT undersøkelsen   

Pasientsikkerhetskultur

Betanien Hospital måler og føler opp pasientsikkerhetskultur gjennom den årlige nasjonale medarbeiderundersøkelsen ForBedring.


Et medisinsk kvalitetsregister samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innen definerte sykdomsgrupper.
Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene er å bidra til bedre kvalitet for pasienten, og minske uønsket variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet. Resultater fra registrene skal brukes til kvalitetsforbedring, og være en kilde til kvalitetssikring og forskning.

Les mer om Nasjonalt register for leddproteser

Les mer om Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas)

Betanien Hospital følger opp de nasjonale kvalitetsindikatorene.

På den offentlige helseportalen Helsedirektoratet.no finner du samlet oversikt over nasjonale kvalitetsindikatorer.

Nasjonale kvalitetsindikatorer

Oppdatert informasjon om ventetider for Betanien Hospital er tilgjengelig på helsenorge.no/velg-behandlingssted

Ventetider for Betanien Hospital


Sist oppdatert 29.08.2023