Betanien Hospital Skien

Betanien Hospital er en selveid non profit stiftelse, stiftet av Metodistkirken.

Sykehuset har en langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF om å yte spesialisthelsetjenester innen fagområdene revmatologi, øye og ortopedi.

Det lille, men faglig store, spesialistsykehuset Betanien Hospital ligger i hjertet av Telemark, Skien.

Ledelse ved Betanien Hospital

Administrerende direktør: Knut Forberg

Administrasjonssjef: Øyvind Grindbakken

Direktørens ledergruppe:

Karina Birgitta Berg, Avdelingsoverlege øyeavdelingen

Camilla Zettel, Avdelingsoverlege revmatologisk avdeling

Ruben Achtentuch, Avdelingsoverlege ortopedisk avdeling

Carla M. Nilssen, Oversykepleier

Morten Borgersen, Teknisk sjef

Eivind Lunde Bringsli, Kvalitetsrådgiver

Visjon

Visjon: Pasientens hospital - kvalitet og omsorg

Verdier:  Respekt ,Kvalitet og Arbeidsglede

Respekt

I møte med pasienter og pårørende skal alle behandles faglig forsvarlig og omsorgsfullt. De skal bli sett, involvert og ivaretatt.
Alle medarbeidere har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø preget av kunnskap, åpenhet, involvering, respekt.

Kvalitet
Alle medarbeidere skal oppleve å være i en lærende organisasjon og bidra til å utvikle og opprettholde en faglig høy standard, samt avdekke uønskede hendelser og bruke disse aktivt i forbedringsarbeidet.

Arbeidsglede
Alle skal bidra til å skape et godt arbeidsmiljø der alle blir inkludert og ivaretatt.

Stiftelsen Betanien Hospital er en del av Betaniens Diakoniinstitusjoner som alle bygger sin virksomhet på det kristne livssyn.

Sykehuset er forpliktet til å yte gode likeverdigehelse tjenester uavhengig av pasientens alder, kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, bosted, sosioøkonomiske forutsetninger, språk, etnisk bakgrunn, tro- og livssyn.

Verdigrunnlaget skal være førende for den daglige kontakt med pasienter, pårørende, kollegaer, medarbeidere og andre samarbeidspartnere.

Grønt sykehus​

Betanien Hospital har en overordnet målsetting om god pasientbehandling med pasientsikkerhet i fokus. Det er et samfunnsansvar at sykehuset yter sine tjenester med minst mulig negativ påvirkning på ytre miljø.

Betanien Hospital skal ha et standardisert miljøstyringssystem som gir kontroll med alle aktiviteter som påvirker miljøet.

Sykehuset forplikter ledere og alle ansatte til å:

  • Overholde lover, forskrifter og andre krav knyttet til miljø
  • Sørge for at sykehuset når sine miljømål
  • Bidra til forebygging og kontinuerlig forbedring av sykehusets miljøpåvirkning
  • Være miljøbevisste

Miljøhandlingsplan.pdf

Sykehusets miljøprestasjoner

Slik jobber spesialisthelsetjenesten for å beskytte miljøet

Råd og utvalg

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU)

Tillitsvalgte 

Radiograf forbundet, Beate Stensrud Kåsa

Den norske legeforeningen, Ann Karin Barstad  

Yngre legers forening, Espen Anderssen  

Ergoterapiforbundet, Gunn Erna Wen Andresen 

Fysioterapiforbundet, Egil Kjønli

Sykepleieforbundet, Anette Eriksen

Fagforbundet, Marit Sommerfryd

Delta, Christin Bøydler

 

Historien om Betanien Hospital

 Betanien Hospitals historie i Skien begynner i 1936. Byen hadde på den tid ikke noe eget sykehus. Amtet - eller fylket - hadde riktignok et sykehus i byens nærhet, ute på Klostergården, hvor Sykehuset Telemark HF ligger i dag.

Historien om Betanien Hospital.pdf


Gaver og donasjoner

Gaver og donasjoner fra privatpersoner, foreninger, selskaper og andre er gledelige bidrag og støtter blant annet utvikling av bedre behandling og forskning samt tiltak for økt velferd og adspredelse for pasientene.

Innbetalingen gjøres til:

Stiftelsen Betanien Hospital

v/Administrasjonen

Bj. Bjørnsonsgt. 6,

3722 Skien

Kontonummer: 8150.06.12576       Merket gave til .....

 

 ​

Fant du det du lette etter?