Betanien Hospital Skien

Betanien Hospital er en selveid non profit stiftelse, stiftet av Metodistkirken. Sykehuset har en langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF om å yte spesialisthelsetjenester innen fagområdene revmatologi, øye og ortopedi. Det lille, men faglig store, spesialistsykehuset Betanien Hospital ligger i hjertet av Telemark, Skien.

Administrerende direktør: Knut Forberg

Administrasjonssjef: Eivind Lunde Bringsli

Direktørens ledergruppe:

Karina Birgitta Berg, Avdelingsoverlege øyeavdelingen

Camilla Zettel, Avdelingsoverlege revmatologisk avdeling

Ruben Achtentuch, Avdelingsoverlege ortopedisk avdeling

Carla M. Nilssen, Oversykepleier

Morten Borgersen, Teknisk sjef

Ida Fhager, Kvalitetsrådgiver

Visjon: Pasientens hospital - kvalitet og omsorg

Verdier:  Respekt ,Kvalitet og Arbeidsglede

Respekt

I møte med pasienter og pårørende skal alle behandles faglig forsvarlig og omsorgsfullt. De skal bli sett, involvert og ivaretatt.
Alle medarbeidere har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø preget av kunnskap, åpenhet, involvering, respekt.

Kvalitet
Alle medarbeidere skal oppleve å være i en lærende organisasjon og bidra til å utvikle og opprettholde en faglig høy standard, samt avdekke uønskede hendelser og bruke disse aktivt i forbedringsarbeidet.

Arbeidsglede
Alle skal bidra til å skape et godt arbeidsmiljø der alle blir inkludert og ivaretatt.

Stiftelsen Betanien Hospital er en del av Betaniens Diakoniinstitusjoner som alle bygger sin virksomhet på det kristne livssyn.

Sykehuset er forpliktet til å yte gode likeverdigehelse tjenester uavhengig av pasientens alder, kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, bosted, sosioøkonomiske forutsetninger, språk, etnisk bakgrunn, tro- og livssyn.

Verdigrunnlaget skal være førende for den daglige kontakt med pasienter, pårørende, kollegaer, medarbeidere og andre samarbeidspartnere.

Betanien Hospital har en overordnet målsetting om god pasientbehandling med pasientsikkerhet i fokus. Det er et samfunnsansvar at sykehuset yter sine tjenester med minst mulig negativ påvirkning på ytre miljø.

Betanien Hospital skal ha et standardisert miljøstyringssystem som gir kontroll med alle aktiviteter som påvirker miljøet.

Sykehuset forplikter ledere og alle ansatte til å:

  • Overholde lover, forskrifter og andre krav knyttet til miljø
  • Sørge for at sykehuset når sine miljømål
  • Bidra til forebygging og kontinuerlig forbedring av sykehusets miljøpåvirkning
  • Være miljøbevisste

Miljøhandlingsplan.pdf

Sykehusets miljøprestasjoner

Slik jobber spesialisthelsetjenesten for å beskytte miljøet

Radiograf forbundet, Beate Stensrud Kåsa

Den norske legeforeningen, Ann Karin Barstad  

Yngre legers forening, Espen Anderssen  

Ergoterapiforbundet, Gunn Erna Wen Andresen 

Fysioterapiforbundet, Egil Kjønli

Sykepleieforbundet, Anette Eriksen

Fagforbundet, Marit Sommerfryd

Delta, Christin Bøydler

 ​

 Betanien Hospitals historie i Skien begynner i 1936. Byen hadde på den tid ikke noe eget sykehus. Amtet - eller fylket - hadde riktignok et sykehus i byens nærhet, ute på Klostergården, hvor Sykehuset Telemark HF ligger i dag.

Historien om Betanien Hospital.pdf


Gaver og donasjoner fra privatpersoner, foreninger, selskaper og andre er gledelige bidrag og støtter blant annet utvikling av bedre behandling og forskning samt tiltak for økt velferd og adspredelse for pasientene.

Innbetalingen gjøres til:

Stiftelsen Betanien Hospital

v/Administrasjonen

Bj. Bjørnsonsgt. 6,

3722 Skien

Kontonummer: 8150.06.12576       Merket gave til .....

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden, og sikre tilgang til informasjon.

Loven pålegger virksomhetene å gjennomføre aktsomhetsvurderinger (risikovurderinger) for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tråd med OECDs retningslinjer. Et hovedmål med OECDs retningslinjer er at næringslivet skal bidra til bærekraftig utvikling. Et sentralt element i OECDs retningslinjer er forventinger om at selskapene gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø.

Loven pålegger også virksomhetene en informasjonsplikt. Plikten til å gi informasjon innebærer at Stiftelsen Betanien Hospital Skien på forespørsel skal kunne oppgi blant annet hvilke tiltak som er iverksatt for å trygge tilfredsstillende arbeidsforhold hos egne ansatte, innleide og i leverandørkjeden.

Hva gjør Stiftelsen Betanien Hospital Skien for å oppfylle krav i loven?

Stiftelsen Betanien Hospital forholder seg til norsk arbeidsmiljølov og forutsetter at kravene som omhandler egne ansatte i egen virksomhet dekkes av de krav som følger av denne.

Stiftelsen Betanien Hospital benytter OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv som baserer seg på følgende metodikk:

Åpenhet.png
 

Ved anskaffelser i Stiftelsen Betanien Hospital Skien foretas det en vurdering av leverandører før og etter kontraktinngåelse. Alle faste leverandører over en viss omsetningsgrense er vurdert og disse er konstatert om de har implementert aktsomhetsvurdering i sin organisasjon.

Stiftelsen Betanien Hospital Skien har gjennomført en kartlegging av alle faste leverandører, og har utført en foreløpig risikovurdering av disse basert på anerkjente referanser og kriterier for vurdering av risikoland. Nye leverandører vil bli vurdert fortløpende og eksisterende leverandører vil bli revidert med jevne mellomrom for å bekrefte at drift fortsatt er ihht gjeldende etisk standard.

 

Tilgang til informasjon

Ved forespørsel om informasjon skal Stiftelsen Betanien Hospital kunne gi informasjon innen rimelig tid og senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt. Forespørsler skal sendes til post@betanienhospital.no       

Stiftelsen Betanien hospital skien plikter også å redegjøre for utførte aktsomhetsvurderinger på årlig basis. Den første redegjørelsen skal være klar for offentliggjøring innen rimelig tid.​
Sist oppdatert 08.06.2023